Tin tức 03
Jan. 01, 1970

10 mẫu tóc thu khiến bạn muốn thử ngay lập tức

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác đấu thầu tại Quảng Ninh ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp hơn. Trong tổng số trên 1.500 gói thầu được thực hiện qua công tác đấu thầu thời gian qua của tỉnh, các nhà thầu được lựa chọn đều có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thi công các công trình, dự án. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011, toàn tỉnh tổ chức thực hiện trên 1.500 gói thầu thông qua hình thức đấu thầu..

Đây là kết quả của việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn. Vì vậy hầu hết các mẫu hồ sơ mời thầu, các gói thầu được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đều được đấu thầu rộng rãi theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Do vậy, đã khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu. Điều này đã đóng góp một phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, khi nguyên tắc phân cấp trong công tác đấu thầu được thể hiện rõ bằng việc nâng cao quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư thì công tác phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ được các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường hướng dẫn các chủ đầu tư thông qua nhiều hình thức như: Phối hợp với các Trung tâm Đào tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp tập huấn về đấu thầu cho các đơn vị, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn. Đến nay, hầu hết các cán bộ tham gia trong lĩnh vực đấu thầu đều được cấp chứng chỉ tham gia các khoá đào tạo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có văn bản hướng dẫn hoặc hướng dẫn trực tiếp các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả đấu thầu theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đăng các thông tin đấu thầu trên trang web Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư cũng đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu để nâng cao năng lực trong đấu thầu. Đồng chí Đào Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Luật và các văn bản hướng dẫn về quy trình đấu thầu đã thể hiện một cách rõ ràng, thống nhất và chuẩn hoá về thủ tục, thời gian trong hoạt động đấu thầu, quy định chi tiết về lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Đặc biệt, nguyên tắc phân cấp được thể hiện rõ bằng việc nâng cao quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, từ đó tạo điều kiện tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án đầu tư.


 

Đây là kết quả của việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn. Vì vậy hầu hết các mẫu hồ sơ mời thầu, các gói thầu được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đều được đấu thầu rộng rãi theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Do vậy, đã khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu. Điều này đã đóng góp một phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, khi nguyên tắc phân cấp trong công tác đấu thầu được thể hiện rõ bằng việc nâng cao quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư thì công tác phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ được các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường hướng dẫn các chủ đầu tư thông qua nhiều hình thức như: Phối hợp với các Trung tâm Đào tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp tập huấn về đấu thầu cho các đơn vị, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn. Đến nay, hầu hết các cán bộ tham gia trong lĩnh vực đấu thầu đều được cấp chứng chỉ tham gia các khoá đào tạo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có văn bản hướng dẫn hoặc hướng dẫn trực tiếp các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả đấu thầu theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đăng các thông tin đấu thầu trên trang web Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư cũng đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu để nâng cao năng lực trong đấu thầu. Đồng chí Đào Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Luật và các văn bản hướng dẫn về quy trình đấu thầu đã thể hiện một cách rõ ràng, thống nhất và chuẩn hoá về thủ tục, thời gian trong hoạt động đấu thầu, quy định chi tiết về lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Đặc biệt, nguyên tắc phân cấp được thể hiện rõ bằng việc nâng cao quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, từ đó tạo điều kiện tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án đầu tư.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào

TIN TỨC - SỰ KIỆN